20 termen die u moet kennen als u gaat scheiden

Gaat u scheiden? Dan komt u waarschijnlijk een hoop termen tegen waarvan u nog nooit eerder heeft gehoord. Of misschien heeft u weleens van begrippen als alimentatie, co-ouderschap, mediation en omgangsregeling gehoord, maar weet u niet precies wat ze inhouden. In dit artikel beschrijven we 20 veelvoorkomende termen bij echtscheidingen.

 

1. Akte van berusting

Met de ondertekening van de akte van berusting verklaren beide (ex-)partners dat zij het eens zijn met de uitspraak van de rechter met betrekking tot hun scheiding en dat zij niet in hoger beroep zullen gaan.

2. Alimentatie

Alimentatie is de periodieke financiële bijdrage in de kosten van levensonderhoud na een scheiding. De partner met het meeste inkomen (de alimentatieplichtige) betaalt de alimentatie aan de minder draagkrachtige partner (alimentatiegerechtigde) en/of de kinderen. U kunt de hoogte van de alimentatie onderling vaststellen. Komt u er samen niet uit? Dan kunt u dit ook door de rechter laten doen.

3. Behoefte

Bij de berekening van de alimentatie wordt onder meer gekeken naar de behoefte. Hierbij draait het om de vraag hoeveel geld de alimentatiegerechtigde nodig heeft om in zijn of haar levensonderhoud te voorzien. Het uitgangspunt is dat deze persoon dezelfde levenswijze moet kunnen voortzetten als voor de scheiding. Om de behoefte van de alimentatiegerechtigde te bepalen, kijkt de rechter onder meer naar de levensstandaard, gezinsinkomen en de uitgaven tijdens het huwelijk.

4. Boedelverdeling

De verdeling van de gezamenlijke (roerende) goederen van de (ex-)partners bij een echtscheiding. Soms wordt er ook wel gesproken van een boedelscheiding.

5. Co-ouderschap

Met co-ouderschap kiezen de ex-partners voor een zo gelijkwaardig mogelijke verdeling van de zorgtaken en kosten van hun gezamenlijke kinderen. De kinderen worden door beide ouders verzorgd en opgevoed.

6. Draagkracht

Bij de vaststelling van de alimentatie wordt rekening gehouden met de draagkracht. De rechter kijkt hoeveel de alimentatieplichtige kan missen om bij te dragen aan het levensonderhoud van zijn of haar ex en/of de kinderen. De draagkracht wordt berekend op basis van de inkomsten van de alimentatieplichtige en diens uitgaven en kosten.

7. Echtscheidingsakte

Het schriftelijke bewijs van de ontbinding van een huwelijk door een echtscheiding.

8. Echtscheidingsbeschikking

Een rechterlijke uitspraak in het kader van de echtscheiding. De scheiding is pas definitief nadat de beschikking is ingeschreven in het echtscheidingsregister van de burgerlijke stand van de gemeente.

9. Hoofdelijke aansprakelijkheid

De juridische aansprakelijkheid van één of beide (ex-)partners voor schulden en/of vermogen.

10. Hoofdverblijf

De woning waar iemand daadwerkelijk en gewoonlijk verblijft.

11. Hoorrecht

Hoorrecht is het recht om gehoord te worden bij de scheidingsprocedure. Dit kan bijvoorbeeld betrekking hebben op de minderjarige kinderen van de (ex-)partners.

12. Mediation

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling waarbij u samen met uw (ex-)partner en een neutrale bemiddelaar (de mediator) op zoek gaat naar een oplossing die voor beide partijen geschikt is. De relatie tussen de (ex-)partners en de mediator is vertrouwelijk en de mediator heeft een geheimhoudingsplicht. Met echtscheidingsmediation voorkomt u een gang naar de rechter.

13. Omgangsregeling

In de omgangsregeling wordt bepaald hoe en wanneer ouders en/of andere betrokkenen (bijvoorbeeld grootouders) met de kinderen mogen omgaan. De (ex-)partners kunnen zelf een regeling opstellen of de rechter hierover uitspraak laten doen.

14. Onderhoudsplicht (ex-)partner

Als u getrouwd bent of een geregistreerd partnerschap heeft, bent u verplicht om elkaar financieel te onderhouden. Ook na de scheiding blijft deze onderhoudsplicht bestaan. Als één van beide partners geen of weinig inkomen heeft, kan hij of zij aanspraak maken op partneralimentatie. De onderhoudsplicht vervalt wanneer een (ex-)partner opnieuw trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat.

15. Onderhoudsplicht kinderen

Ouders hebben een onderhoudsplicht voor hun kinderen tot ze 21 jaar oud zijn. U moet tot deze leeftijd betalen voor de kosten van hun levensonderhoud en studie. Wanneer u gaat scheiden, moet u hiervoor een financiële regeling afspreken met uw (ex-)partner.

16. Ouderschapsplan

Wanneer u uit elkaar gaat en minderjarige kinderen heeft, bent u verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. In deze overeenkomst staan afspraken over verzorging en opvoeding van de kinderen na de scheiding.

17. Overlegscheiding

Een overlegscheiding wordt gekenmerkt door samenwerking. Bij deze vorm van scheiden wordt er gewerkt met een team van professionals, waaronder twee advocaten, een coach en financieel deskundige. Het doel is om tot een oplossing te komen waarin iedereen zich kan vinden, die bovendien in het belang is van de kinderen.

18. Scheidingsconvenant

In het echtscheidingsconvenant staan afspraken die u maakt met uw (ex-)partner met betrekking tot de scheiding, bijvoorbeeld over financiële zaken. Een advocaat of mediator legt de afspraken vast en stuurt ze als bijlage met het scheidingsverzoek naar de rechter.

19. Verzoekschrift

Een verzoekschrift is een schriftelijk verzoek aan de rechtbank om de echtscheidingsprocedure in te leiden. Het verzoekschrift kan door één van de partners of door beide partners tegelijk worden ingediend.

20. Voorlopige voorziening

Een voorlopige voorziening is een tussentijdse beslissing van de rechter over een bepaalde regeling – bijvoorbeeld met betrekking tot de kinderen, alimentatie of het gebruik van het hoofdverblijf – die wordt genomen terwijl de scheiding nog niet is afgerond.

Voor meer informatie en vrijblijvend advies over echtscheidingen kunt u contact opnemen met Van Ekelen & Poort. Wij adviseren u graag over de mogelijkheden.