woonkamer

Trouwen in gemeenschap van goederen niet meer automatisch

Stappen u en uw partner in 2018 in het huwelijksbootje? Dan is het belangrijk om te weten dat u niet meer automatisch in algehele gemeenschap van goederen trouwt. Op 1 januari 2018 treedt de Wet beperking gemeenschap van goederen namelijk in werking. In dit artikel vertellen we wat er precies verandert.

Trouwen vóór 2018: algehele gemeenschap van goederen

In Nederland trouwden mensen voorheen automatisch in algehele gemeenschap van goederen. Dit betekent dat vermogen, bezittingen en schulden die vóór of tijdens het huwelijk zijn vergaard van allebei de echtgenoten zijn. Sluit u zo’n huwelijk in algehele gemeenschap van goederen, dan ontstaat er een ‘gemeenschap’. Daarin worden alle goederen gedeeld. Zaken zoals uw eigen spaargeld of een erfenis die u vóór het huwelijk heeft ontvangen, worden zo automatisch ook het bezit van uw partner. Maar ook privéschulden die één van de echtgenoten inbrengt, worden gemeenschappelijke schulden binnen de gemeenschap. Echtgenoten die bezittingen en schulden niet automatisch wilden delen, stelden bij de notaris huwelijkse voorwaarden op. In die huwelijkse voorwaarden staan afspraken over de verdeling van het vermogen van de partners.

Trouwen in 2018: beperkte gemeenschap van goederen

Op 28 maart 2017 heeft de Eerste Kamer de Wet beperking gemeenschap van goederen aangenomen. Die wet maakt een einde aan het automatisch trouwen in algehele gemeenschap van goederen en keert de regels als het ware om. Als u na 1 januari 2018 trouwt, ontstaat er namelijk een beperkte gemeenschap van goederen. In de nieuwe situatie valt alleen het vermogen dat tíjdens het huwelijk wordt opgebouwd binnen de gemeenschap. Bezittingen, schulden of inkomsten die vóór het huwelijk toebehoorden aan één van de partners, blijven dus privébezit van die partner. Heeft u voor het sluiten van het huwelijk gezamenlijk vermogen (of juist schulden) opgebouwd? Dat vermogen of die schulden vallen wel binnen de beperkte gemeenschap van goederen.

Waarom deze verandering? Quote algehele gemeenschap van goederen

Deze nieuwe wet is er gekomen op initiatief van drie politieke partijen: PvdA, VVD en D66. Deze partijen zagen dat mensen in Nederland steeds vaker kiezen voor huwelijkse voorwaarden. En erflaters nemen vaker een zogenoemde uitsluitingsclausule op in hun testament. Met zo’n uitsluitingsclausule zorgt de erflater ervoor dat zijn of haar erfenis slechts naar één persoon gaat. En dus niet automatisch ook naar de huwelijkspartner van die persoon. Volgens de initiatiefnemers springt deze nieuwe wet in op de veranderde behoeften in onze samenleving rondom trouwen en het verdelen van bezit. Volgens VVD-kamerlid Van Oosten is het ook een principiële kwestie: “Wat je voor het huwelijk hebt gespaard, daar heb je zelf voor gewerkt. Dat is ook van jezelf. En dus zou het ook aan jezelf moeten zijn of je vindt dat het door het huwelijk ook aan je partner toekomt.” Na een scheiding zou het vermogen van de partners dankzij de nieuwe wet eerlijker verdeeld kunnen worden.

Wat betekent de wet voor u?

Als u getrouwd bent voor 1 januari 2018 verandert er niets voor u. Voor u en uw echtgeno(o)t(e) gelden gewoon de afspraken die u maakte toen u trouwde. Voor mensen die ná 1 januari 2018 in het huwelijk treden, kan trouwen iets ingewikkelder zijn. Omdat de algehele gemeenschap van goederen niet meer automatisch is, vergt het verdelen van vermogen en bezittingen wat meer denk- en rekenwerk. Stel dat u alsnog wilt trouwen in algehele gemeenschap van goederen, dan moet u dit vast laten leggen in de huwelijkse voorwaarden. U spreekt dan dus af dat het vermogen dat u of uw partner voor het huwelijk heeft verkregen wél van u allebei is. Erfenissen en schenkingen die u voor het huwelijk heeft ontvangen, vallen in de nieuwe situatie ook niet meer binnen de gemeenschap van goederen. Als u dat vermogen alsnog onderdeel van de gemeenschap wilt laten zijn, moet u dit ook door de notaris vast laten leggen.

Wat als ik ga scheiden?

Bij een echtscheiding zal voortaan goed moeten worden gekeken naar de verschillende vermogens binnen het huwelijk. Want zomaar alles door twee delen, dat gaat niet meer. In de basis komt het neer op het volgende. Alles wat vóór het huwelijk al alleen van u was, blijft van u. Het vermogen en de roerende zaken die u vóór het huwelijk zelf bezat, komen u dus toe na de scheiding. Dit geldt vanzelfsprekend ook voor de schulden die u voor het huwelijk heeft gemaakt. Het inkomen en de bezittingen die u samen heeft vergaard tijdens uw huwelijk, vallen wel binnen de gemeenschap van goederen. Die moeten dus alsnog verdeeld worden. Soms is het lastig om aan te tonen of iets al een privébezit was van één van de partners voor het huwelijk. Hierbij geldt het bewijsvermoeden: vermogen valt binnen de gemeenschap als geen van beiden kan bewijzen dat het exclusief aan één van de twee toebehoort.

 

Gaat u trouwen of scheiden en wilt u er zeker van zijn dat alles precies gaat zoals u wilt? De familierechtadvocaten van Van Ekelen & Poort kunnen u adviseren. Neem contact met ons op om te informeren naar de mogelijkheden.