Voorlopige voorziening bij een echtscheiding: wat is dat?

Gaat u scheiden, is de echtscheidingsprocedure nog niet afgerond (of begonnen) en spelen er dringende kwesties die niet langer op zich kunnen laten wachten? Dan kan uw advocaat voor u een voorlopige voorziening aanvragen. We leggen uit wat een voorlopige voorziening is, wanneer u het kunt aanvragen, welke voorlopige voorzieningen er zijn en hoe het in zijn werk gaat. 

 

Wat is een voorlopige voorziening?

Vaak duurt een echtscheidingsprocedure behoorlijk lang. De rechter moet namelijk niet alleen uitspraak doen over de echtscheiding zelf, maar ook over zaken als de zorgregeling ten aanzien van  de kinderen, de alimentatie of de hoofdverblijfplaats van de kinderen. Tijdens de echtscheidingsprocedure hebben partijen vaak al behoefte aan een beslissing van de rechter. De rechter kan daarom gedurende de procedure zogeheten voorlopige voorzieningen treffen.

Een voorlopige voorziening is een tijdelijke beslissing van de rechter over een dringende kwestie die vooruitloopt op de eigenlijke uitspraak. Daarbij kan het zo zijn dat de rechter bij de uiteindelijke scheiding een andere regeling zal treffen dan de voorlopige voorziening.

Wanneer kunt u om een voorlopige voorziening vragen?

U kunt verzoeken om een voorlopige voorziening bij dringende gevallen die niet langer op zich kunnen laten wachten. Denk aan afspraken omtrent de woning, de kinderen en alimentatie. U kunt deze zaken ook zelf afspreken met uw ex-partner en laten vastleggen door de rechter in een voorlopige voorziening. Als u er gezamenlijk niet uitkomt, neemt de rechter hierover een beslissing.

U kunt niet zélf een voorlopige voorziening vragen. Uw advocaat moet een verzoekschrift indienen bij de rechtbank. Na het indienen wordt binnen enkele weken door de rechter een mondelinge behandeling gehouden. Hierbij zijn zowel u als uw ex-partner aanwezig. In beginsel volgt twee weken na de mondelinge behandeling de uitspraak.

Welke voorlopige voorzieningen zijn er mogelijk?

De rechter kan een drietal voorlopige voorzieningen treffen:

Uitsluitend gebruik echtelijke woning en gemeenschappelijke bezittingen

De rechter kan bepalen wie tijdens de echtscheiding het ‘uitsluitend’, oftewel: het exclusieve, gebruik van de echtelijke woning mag hebben. De rechter kan hierbij besluiten dat u of uw ex-partner de echtelijke woning moet verlaten. Ook is het mogelijk dat de rechter bepaalt dat u of uw ex-partner bepaalde noodzakelijke goederen aan de ander ter beschikking moet stellen, zoals de administratie en noodzakelijke goederen voor de uitoefening van beroep of bedrijf.

Toevertrouwen van de kinderen en zorgregeling

De rechter kan bepalen bij wie de kinderen gedurende de echtscheiding wonen. De rechter acht het vaak in het belang van de kinderen dat zij tijdens de echtscheiding in de woning blijven wonen. Als de kinderen bij u gaan wonen, bepaalt de rechter dus vaak ook dat u in de echtelijke woning mag blijven wonen.

Alimentatie

De ouder aan wie de kinderen worden toevertrouwd, kan aan de rechter vragen om te bepalen dat de andere ouder kinderalimentatie moet betalen. Zijn de kinderen niet aan u toevertrouwd en kunt u de verblijfskosten voor de kinderen als ze bij u zijn volgens de zorgregeling niet betalen? Dan kunt u ook aan de rechter vragen om te bepalen dat de andere ouder kinderalimentatie moet betalen. De echtgenoot die geen of weinig inkomen heeft kan aan de rechter vragen om een bedrag aan partneralimentatie vast te stellen dat door de echtgenoot die meer verdient moet worden betaald. 

Voorlopige voorziening vóór de echtscheidingsprocedure

U kunt alleen om een voorlopige voorziening vragen als onderdeel van de echtscheidingsprocedure. Als de echtscheidingsprocedure nog niet is gestart, kunt u toch al een verzoek indienen. U moet dan wel binnen vier weken na de uitspraak alsnog de echtscheidingsprocedure starten. Indien binnen vier weken nog steeds geen echtscheidingsverzoek is ingediend, komt de voorziening te vervallen en geldt hij dus niet meer.

Duur van de voorlopige voorzieningen bij echtscheiding

Een voorlopige voorziening is altijd tijdelijk, de geldigheidsduur is beperkt. De vastgestelde voorzieningen gelden slechts voor de duur van de echtscheidingsprocedure. De beslissing is wel bindend voor de periode van voorlopige voorziening. De voorlopige voorzieningen blijven gelden totdat de echtscheidingsbeschikking is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand, waarmee de echtscheiding definitief wordt.

Bij het definitief worden van de echtscheiding komen de voorlopige voorzieningen te vervallen. Vanaf dat moment geldt wat de rechter in de echtscheidingsbeschikking heeft bepaald.

Hoger beroep en wijziging voorlopige voorzieningen

Het is niet mogelijk om in hoger beroep te gaan tegen een voorlopige voorzieningenuitspraak. In sommige gevallen kunt u wel om een wijziging van de uitspraak vragen. De omstandigheden na de uitspraak moeten dan dusdanig zijn gewijzigd dat de voorlopige voorziening niet in stand kan blijven.

De vastgestelde alimentatie kan bijvoorbeeld gewijzigd worden als de meer verdienende partner plotseling zijn baan verliest. Ook als de rechter bij zijn uitspraak van onjuiste gegevens is uitgegaan, kan de voorlopige voorziening worden gewijzigd.

 

Gaat u scheiden en zoekt u een gespecialiseerde advocaat of mediator? De drie ervaren familierechtadvocaten van Van Ekelen & Poort in Eindhoven staan u graag bij. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie.