Wat doet een vereffenaar?

Wanneer iemand komt te overlijden, laat deze persoon niet alleen bezittingen, maar soms ook schulden achter. Om openstaande schulden te voldoen, dienen goederen uit de nalatenschap verkocht te worden. De vereffenaar is de persoon die verantwoordelijk is voor het afwikkelen van de nalatenschap. Wat zijn nu precies de taken van de vereffenaar? En wanneer is het raadzaam om een professioneel vereffenaar in te schakelen?

 

Schulden na overlijden

De erfgenamen zijn verantwoordelijk voor eventuele schulden in de nalatenschap. Ook na het overlijden worden er kosten gemaakt, bijvoorbeeld voor de uitvaart (indien de overledene geen uitvaartverzekering had), de taxatie en/of ontruiming van de woning, de notaris en de executeur. Al deze kosten komen voor rekening van de erfgenamen.

Verrekenen van de erfenis

Is er sprake van schulden en andere kosten? Dan worden deze verrekend met de opbrengst van de bezittingen van de overledene. Had de overledene bijvoorbeeld een koophuis, dan kan dit verkocht worden om (een deel van) de kosten te dekken. Ook de inboedel of de auto kan in de verkoop gezet worden. Het bedrag dat overblijft gaat naar de erfgenamen.

Moet ik de schulden aanvaarden?

Natuurlijk zit u er niet op te wachten om de schulden van de overledene op u te nemen. Daarom is het meestal aan te raden om de nalatenschap beneficiair te aanvaarden. U doet dit ‘onder voorrecht van boedelbeschrijving’. Dit houdt in dat u eerst duidelijkheid krijgt of de waarde van de bezittingen groter is dan de schulden.

Procedure voor vereffening

Kiest u voor een beneficiaire aanvaarding van de nalatenschap? Dan treedt altijd de wettelijke procedure voor vereffening in werking. Alle erfgenamen zijn dan automatisch vereffenaar en verantwoordelijk voor de afhandeling van de nalatenschap.

Overigens blijft wettelijke vereffening achterwege als de executeur – degene die is aangewezen om de erfenis af te handelen – verklaart dat het saldo van de nalatenschap meer dan genoeg is om alle schulden van te betalen.

Verantwoordelijkheden

De afhandeling van de nalatenschap kan best ingewikkeld zijn. De vereffenaars dragen gezamenlijk verantwoordelijkheid voor de procedure en zijn aansprakelijk indien zij hierbij verwijtbare fouten maken. Dit kan er zelfs toe leiden dat zij met hun eigen vermogen aansprakelijk worden gesteld voor de schulden van de nalatenschap.

Vereffenaar inschakelen

Het is raadzaam om een professionele vereffenaar in te schakelen. Bij voorkeur een vereffenaar die advocaat is en ervaring heeft met complexe nalatenschappen. Met een professioneel vereffenaar bent u verzekerd dat de afwikkeling volgens de regels verloopt.

Soms benoemt de rechtbank een onafhankelijke vereffenaar, bijvoorbeeld wanneer de afwikkeling vastloopt door ruzie tussen de erfgenamen.

Wat doet de vereffenaar?

De taak van de vereffenaar is om de nalatenschap volgens de regels te verdelen. De vereffenaar maakt een boedelbeschrijving waarin alle bezittingen en schulden van de nalatenschap worden opgenomen. Hij of zij beheert tijdelijk de bezittingen, int eventuele vorderingen (zoals banktegoeden) en voldoet de schulden van de overledene.

De vereffenaar betaalt bijvoorbeeld de begrafeniskosten, zegt huurovereenkomsten op en keert de legaten (bezittingen die de overledene specifiek aan iemand heeft nagelaten) uit.

Verregaande bevoegdheden

De vereffenaar moet met de erfgenamen overleggen welke goederen verkocht worden om de schulden te betalen. Wanneer de erfgenamen het echter niet eens kunnen worden, heeft de vereffenaar verregaande bevoegdheden om de bezittingen zelf te verkopen.

Rekening en verantwoording

De vereffenaar is verplicht om een uitdelingslijst neer te leggen bij de notaris of de rechtbank. Hierin wordt uiteengezet wat de omvang van de nalatenschap is en hoe de schulden worden voldaan. Ook erfgenamen en andere belanghebbenden moeten hierover geïnformeerd worden.

Onafhankelijke afwikkeling van de erfenis

Een goede vereffenaar behartigt de belangen van alle betrokkenen – erfgenamen én schuldeisers – en zorgt ervoor dat er knopen worden doorgehakt. Zo wordt voorkomen dat het proces in een impasse belandt.

 

Wilt u de nalatenschap van een overledene laten afhandelen door een professionele vereffenaar? Laat u dan bijstaan door de vereffenaars en advocaten van Van Ekelen & Poort in Eindhoven. Neem voor meer informatie vrijblijvend contact met ons op.